Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DeInspiratiekamer 

DeCreatiekamer | DeSpreekkamer | DeTeamkamer | DeHartkamer
DeMeesterkamer | De Buitenkamer | DePaskamer | Het Trainingskamp

Opleidingen | Trainingen | Workshops | Facilitatie | Coaching | Evenementen | Lezingen

 

Na aanmelding en inschrijving van één van onze diensten ontvang je per mail een bevestiging van inschrijving. Hiermee is je inschrijving definitief. In een afzonderlijke e-mail ontvang je na aanmelding een automatisch gegenereerde factuur.

Incompany trainingen, presentatiecoaching, workshops, evenementen of lezingen kun je mondeling of digitaal aanvragen. Hiervoor ontvang je een opdrachtbevestiging.

Na je inschrijving ontvang je als deelnemer circa 6x per jaar een nieuwsbrief via email, zodat je op de hoogte blijft van nieuws en ontwikkelingen. Je kunt je hiervoor te allen tijde weer afmelden.

 

Kosten

De kosten van de open inschrijving trainingen staan vermeld op de website en zijn inclusief materiaalkosten en horecakosten. Bij andere vormen van trainingen verstrekken we op aanvraag een prijsopgaaf. Al onze trainingen zijn belast met 21% BTW.

De kosten van de open inschrijving trainingen staan vermeld op de website en zijn inclusief materiaalkosten en horecakosten. Bij andere vormen van trainingen verstrekken we op aanvraag een prijsopgaaf. Per 1 oktober 2012 zijn al onze trainingen belast met 21% BTW.

 

Betaling

De factuur van de open inschrijving trainingen ontvang je na je online inschrijving. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt.

Bij niet tijdige betaling ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente ben je in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van DeInspiratiekamer om de door ons daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
In het geval niet of niet tijdige betaling is DeInspiratiekamer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op de deelnemer te verhalen.

De factuur van de open inschrijving trainingen ontvang je onmiddellijk na je online inschrijving. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt.

Bij niet tijdige betaling ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente ben je in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van The Needs om de door ons daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
In het geval niet of niet tijdige betaling is The Needs gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op de deelnemer te verhalen.

 

Annulering door deelnemer bij een open training

Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.

Je hebt het recht deelname aan een training uitsluitend schriftelijk of per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, of de e-maildatum.

Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.
• Meer dan 2 maanden voor de start van de opleiding of training: € 75,- administratiekosten.
• 2 maanden tot 1 maand voor de start van de opleiding of training: 25% van de prijs.
• 1 maand tot 2 weken voor de start van de opleiding of training: 50% van de prijs.
• Minder dan 2 weken voor de start van de opleiding of training: 100% van de prijs.

Bij niet verschijnen op de training zonder afmelding is eveneens het volledige cursusgeld verschuldigd. Overboeking naar een latere datum wordt eveneens als annulering beschouwd. Bij annulering kan in overleg kosteloos een vervangende deelnemer aangedragen worden.

 

Annulering door opdrachtgever bij in-company training, workshop, lezing of coaching

Je hebt het recht een in-company training/workshop/lezing/coaching uitsluitend schriftelijk, dan wel per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training brengen wij 50% annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training brengen wij 100% annuleringskosten in rekening.

Natuurlijk kijken wij altijd in overleg naar andere mogelijkheden met u, indien u niet annuleert, en een andere datum wilt voorstellen.

 

Annulering door DeInspiratiekamer

DeInspiratiekamer heeft het recht om een in-company training/workshop/lezing/coaching te annuleren in welk geval de organisatie recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan DeInspiratiekamer betaalde bedrag, tenzij de organisatie voor een andere trainingsdatum kiest. DeInspiratiekamer is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training in overleg te wijzigen.

 

Intellectueel eigendom

Alle van of namens DeInspiratiekamer in het kader van de training verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is niet toegestaan verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Vertrouwelijkheid

DeInspiratiekamer zal met de voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie over personen of organisaties zorgvuldig en discreet omgaan.

 

Klachten

Indien de inhoud of het verloop van de trainingen niet voldoet aan je verwachtingen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk contact met DeInspiratiekamer op te nemen en hier melding van te maken zodat er samen met jou naar een passende oplossing gezocht kan worden.

 

Geschillen

Bij geschillen is de rechtbank nabij de vestigingsplaats van DeInspiratiekamer bevoegd om uitspraak te doen. De vestigingsplaats van DeInspiratiekamer is Nuenen.